ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕ ΣΜΥΡΝΗ, ΕΦΕΣΟ ΚΑΙ ΑΛΑΤΣΑΤΑ

φωτό: Ν. Μαγγίνας

Ὁ Πατριάρχης εἰς Σμύρνην, ἀρχαίαν Ἔφεσον καί Ἀλάτσατα


Ὡς ἤδη ἠγγέλθη, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 27ης Μαΐου, μετέβη, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ εἰς Σμύρνην, ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Χαρᾶς Σκολαρίκου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, ἐν τῷ ἀεροδορμίῳ τῆς πόλεως, ἐκεῖθεν δέ μετέβη εἰς τό ξενοδοχεῖον Hilton, ἔνθα καί κατέλυσε. Τό ἑσπέρας παρετέθη δεῖπνον, πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου καί τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτοῦ, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Ἰω. Καλαμάρη, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ξενοδοχείου.
Τήν ἐπαύριον, Σάββατον, 28ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς ἀρχαίαν Ἔφεσον (Selçuk) καί ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν τῇ ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ὁμωνύμῳ Βασιλικῇ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Δημητριάδης, Ἐκπαιδευτικός-Πρόεδρος τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Νέας Ἐφέσου Πιερίας «ὁ Ἡράκλειτος», ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, καί ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Ἐντιμ. κ. Δήμαρχον τοῦ Selçuk.
Τό ἐπακολουθῆσαν γεῦμα προσέφερεν ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Ἐπιχειρηματίας καί Κοινοτικός παράγων, ἐκ τῆς Πόλεως.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς Ἀλάτσατα (Alaçatı) καί ἐχοροστάτησε κατά τόν ἐν τῷ Ναῷ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τελεσθέντα Μ. Ἑσπερινόν, καθ’ ὅν ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα ἑλληνιστί καί τουρκιστί καί εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἐτέλεσεν Ἀρτοκλασίαν, ὡς καί Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν διακονησάντων ἐν τῷ Ναῷ Κληρικῶν καί τῶν Κτιτόρων αὐτοῦ, ὡς ἐπίσης καί ὑπέρ πάντων τῶν ἐν τῇ περιοχῇ ἐκείνῃ ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, εὐχαριστήσας τάς τοπικάς ἀρχάς διά τάς παρασχεθείσας διευκολύνσεις. Ἐπηκολούθησε δεῖπνον ἐν ἑστιατορίῳ τῶν Ἀλατσάτων, παρατεθέν ὑπό τῆς κ. Γεν. Προξένου, εἰς τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ὁ Παναγιώτατος ἔσχε συνάντησιν καί ἐγκάρδιον συνομιλίαν μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημάρχου τῶν Ἀλατσάτων.
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τοῦ Τυφλοῦ, 29ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν τῷ ἐν Σμύρνῃ Ἱ. Ναῷ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ’ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος Συκῆς, ἐνῷ ὁ Πατριάρχης μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησε περί τῶν λόγων τῆς Ἀποκαλύψεως πρός τόν ἄγγελον τῆς ἐν Σμύρνῃ Ἐκκλησίας, ὡς καί περί τῆς ἑορταζομένης Ὁσιομάρτυρος Θεοδοσίας τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει, καί ἀπηύθυνε πατρικόν ἀναστάσιμον χαιρετισμόν πρός τούς ἐκκλησιασθέντας ἐν Σμύρνῃ πιστούς, τό προσωπικόν τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καί τό συμπροσευχηθέν κλιμάκιον τῶν ἐκεῖσε ὑπηρετούντων Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν τοῦ ΝΑΤΟ, μετά τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν, διανείμας πασχαλινά ὠά πρός ἅπαντας, καί, μετά τό παρατεθέν καί αὖθις ὑπό τῆς κ. Γεν. Προξένου γεῦμα, ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.
Κατά τήν ἱεράν ταύτην ἀποδημίαν τοῦ Πατριάρχου, παρέστησαν ὡσαύτως καί ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, ὁ Ἐξοχ. κ. Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐξοχ. Περιφερειάρχης Βορείου Αἰγαίου κ. Ἀθανάσιος Γιακαλῆς, μετά τῶν Ἀντιπεριφερειαρχῶν Λέσβου-Λήμνου, Χίου καί Σάμου, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Ἀλατσατιανῶν Ἡρακλείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κυρίας Προέδρου αὐτοῦ, ὡς καί ἄλλοι ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἀθηνῶν, Λέσβου, Χίου καί Σάμου.

Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου

 
Copyright © 2005 - 2024 Αλάτσατα. Site created by artime adv Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional